ගොසිප් පුවත්

ඡායාරූප ගැලරිය

දේශපාලන ගොසිප්

එතෙර ගොසිප්

ඉන්දීය ජනාධිපති පුටුවට පැමිණි දාලිත් ගොවි පුතා

July 20, 2017
ඉන්දියාවේ නව ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කරගැනීම සඳහා පැවති ඡන්ද විමසීමේදී තුනෙක් දෙකකට වඩා වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගනිමින් එරට නව ජනාධිපතිවරයා ල...Read More
Powered by Blogger.